بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر لشت نشا تابع شهرستان رشت استان گیلان می‌رساند، با توجه به برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ نتایج شمارش آراء اعلام شد.

اختصاصی پایگاه خبری لشت نشا خبر، بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر لشت نشا تابع شهرستان رشت استان گیلان می‌رساند، با توجه به برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ نتایج شمارش آراء اعلام شد.

نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشا به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل می‌باشد:

۱. آقای مصطفی نظری زهنده نام پدر مرتضی دارای ۱۴۹۱ رأی

۲. آقای علیرضا ثمرولمی نام پدر غلامرضا دارای ۱۳۱۶ رأی

۳. آقای آرمان میرزانیاجورشری نام پدر حسن دارای ۱۱۷۱ رأی

۴. آقای عسکر یوسف زاده نام پدر محمود دارای ۹۸۳ رأی

۵. آقای محمد صادقی بالاجورشری نام پدر صفرعلی دارای ۹۶۳ رأی

۶. آقای مجتبی میربلوک لیڃائی نام پدر مهرداد دارای ۹۵۸ رأی

۷. آقای سیدمحمد حسینی ولمی نام پدر سیدمهدی دارای ۸۵۵ رأی

۸. آقای ابراهیم حسنی توچائی نام پدر محسن دارای ۷۸۴ رأی

۹. آقای افشین غفاری نام پدر غفار دارای ۷۶۳ رأی

۱۰. خانم سیده زهرا فاطمی نام پدر سید جلال دارای ۵۰۰ رأی

۱۱. آقای سیروس بهروزتوچائی نام پدر مختار دارای ۴۱۹ رأی

۱۲. آقای حسن تقی نژادبالاجورشری نام پدر سیروس دارای ۳۹۵ رأی

۱۳. آقای امیرحسین اکبری معاف نام پدر علیرضا دارای ۵۷ رأی

اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می‌باشد.

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.