نتایج ششمین دوره از انتخابات شورای روستاهای بخش لشت نشا به صورت رسمی و با میزان آرا مشخص شد.

اختصاصی پایگاه خبری لشت نشا خبر، نتایج ششمین دوره از انتخابات شورای روستاهای بخش لشت نشا به صورت رسمی و با میزان آرا مشخص شد.

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستاهای تابع بخش لشت نشا شهرستان رشت میرساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستاهای تابع بخش لشت نشا به ترتیب دارندگان بیشترین رأی و به تفکیک روستاها به شرح ذیل می‌باشد:

روستای کردخیل ولم

۱٫ آقای هادی اصغرپور نام پدررمضانعلی دارای ۹۵ رأی
۲٫ آقای ناصر محمدی کردخیلی نام پدرگل محمد دارای ۸۱ رأی
۳٫ آقای عیسی قدمی ولمی نام پدرموسی دارای ۵۳ رأی
۴٫ آقای حسین بجاری ولمی نام پدرعلی اکبر دارای ۵۰ رأی
۵٫ آقای حسن کرمانی نام پدرغلام دارای ۵ رأی

روستای لیچا

۱٫ آقای محمود عموزاده لیچائی نام پدرمحمدعلی دارای ۳۸۴ رأی
۲٫ آقای آرمین آقاجانی لیچائی نام پدرایرج دارای ۳۶۲ رأی
۳٫ آقای محمد عموزاده لیچائی نام پدرولی دارای ۳۵۴ رأی
۴٫ آقای یوسف احمدی لیچائی نام پدرمحمد دارای ۲۱۶ رأی
۵٫ آقای حسن نصیرزاده لیچائی نام پدرشعبان دارای ۲۱۰ رأی
۶٫ آقای حسن صبور لیچائی نام پدرمحمد دارای ۱۵۰ رأی
۷٫ آقای محسن پرتوی ولمی نام پدرمحمدتقی دارای ۷۸ رأی

روستای ملکده

۱٫ آقای نوروزعلی افرازملک دهی نام پدرمحمد دارای ۷۳ رأی
۲٫ آقای علی یوسفی نوشری نام پدرقربانعلی دارای ۵۱ رأی
۳٫ آقای علی کشاورزی مقدم فخرآبادی نام پدررحمت دارای ۴۶ رأی
۴٫ آقای علی داودپوردواجی نام پدرمحمدباقر دارای ۳۹ رأی
۵٫ آقای محمدصادق محمودی نودهی نام پدرمحمدرضا دارای ۳۳ رأی

روستای میان محله گفشه

۱٫ آقای عبداله حسن زاده میان گفشه نام پدرگداعلی دارای ۸۴ رأی
۲٫ آقای سیدمحسن میرمحمدی میانگفشه نام پدرسیدنورالدین دارای ۶۶ رأی
۳٫ آقای رضا جعفری میان گفشه نام پدراحمد دارای ۶۵ رأی
۴٫ خانم طاهره میرزائی سقالکساری نام پدرسیروس دارای ۵۸ رأی
۵٫ آقای سیدمحمد میرمهدوی شیخانگفشه نام پدرسیدمرتضی دارای ۲۴ رأی

روستای نوحدان

۱٫ آقای سامی درویش پورنوحدانی نام پدرحسن دارای ۸۶ رأی
۲٫ آقای رامین سرخی نوحدانی نام پدررضا دارای ۸۱ رأی
۳٫ آقای عباس خوشروجرهنده نام پدرعلینقی دارای ۵۴ رأی
۴٫ آقای بهروز جوافشان نوحدانی نام پدراسمعیل دارای ۴۲ رأی

روستای نوده

۱٫ آقای هادی رمضانی نودهی نام پدرعلی اکبر دارای ۱۷۰ رأی
۲٫ آقای علی قاسمی المانی نام پدرقاسم دارای ۱۶۴ رأی
۳٫ آقای علیرضا محمدپورنودهی نام پدرنعمت اله دارای ۱۰۰ رأی
۴٫ آقای علیرضا کریم زاده نودهی نام پدرکریم علی دارای ۹۵ رأی
۵٫ آقای علی رفیعی بصیری نام پدرجمشید دارای ۶۲ رأی

روستای نورود

۱٫ آقای رحمت شعبانی نورودی نام پدرمنصور دارای ۲۵۵ رأی
۲٫ آقای رامین محمدنژادنورودی نام پدرمحمد دارای ۲۴۷ رأی
۳٫ آقای سیدحسین مؤمنی نوحدانی نام پدرسیدمطلب دارای ۱۵۶ رأی
۴٫ آقای مصطفی اظهری نام پدرمحمد حسین دارای ۱۲۴ رأی
۵٫ آقای سیدمحمود مؤمنی نوحدانی نام پدرسیدمطلب دارای ۰ رأی

روستای نوسل

۱٫ آقای مهدی تیراندازجورشری نام پدرحاجی گل دارای ۵۴ رأی
۲٫ آقای حسین مداح زاده نام پدرعبدالرحیم دارای ۴۵ رأی
۳٫ آقای علیرضا تیراندازجورشری نام پدرکریم دارای ۳۰ رأی
۴٫ آقای محمد شعبانی نام پدرعلی دارای ۱۶ رأی
۵٫ آقای محسن شهیدی شیشه گورابی نام پدرمهدی دارای ۳ رأی

پس بیجارگفشه

۱٫ آقای مهیار جانی زاده بیجارگفشه نام پدرمهدی دارای ۸۰ رأی
۲٫ آقای یاسین ملازاده اصفهاآباد نام پدرحسن دارای ۷۳ رأی
۳٫ آقای رحمان صادقی بجاری نام پدربهمن دارای ۶۲ رأی
۴٫ آقای ناصر صادقی پوربجاری نام پدرابراهیم دارای ۵۹ رأی
۵٫ آقای رمضان قنبرنژادبجارگفشه نام پدرمحمدعلی دارای ۳۷ رأی
۶٫ آقای مهرداد پورصادق بیجارگفشه نام پدرفریدون دارای ۳۰ رأی
۷٫ آقای حبیب پورصادقی پس بجارگفشه نام پدرجمشید دارای ۱۰ رأی

روستای پیڃاه

۱٫ آقای رمضان سلیمانی لیچائی نام پدرقریبعلی دارای ۵۴ رأی
۲٫ آقای بهمن نیکرو پیچاهی نام پدرمحمد رضا دارای ۴۰ رأی
۳٫ آقای سیدحمید سحرخیز پیچاهی نام پدرسید علی دارای ۲۶ رأی
۴٫ آقای سیدعلی رسولی پیچاهی نام پدرسید اکبر دارای ۲۲ رأی

روستای چافوچاه

۱٫ آقای رمضانعلی پورعاشورچلک دانی نام پدرمحرمعلی دارای ۱۲۶ رأی
۲٫ آقای بهمن پورعاشورچلکدانی نام پدرفتح اله دارای ۱۰۱ رأی
۳٫ خانم فرزانه کریم نژادچافوچائی نام پدروهب دارای ۸۷ رأی
۴٫ آقای سهراب عسکری چافوچائی نام پدرتقی دارای ۷۳ رأی
۵٫ آقای رضا عسکری چافوچائی نام پدرتقی دارای ۵۶ رأی
۶٫ آقای فرشاد بزرگی چافوچائی نام پدرمحرمعلی دارای ۵۳ رأی

روستای چالکش لات

۱٫ آقای محمد هاشم پورمقدمی نام پدررضا دارای ۱۵۹ رأی
۲٫ آقای شاهرخ پورحیدر توچائی نام پدراحمد دارای ۱۵۰ رأی
۳٫ آقای میلاد عباس نژادلاله نام پدرنعمت اله دارای ۱۲۳ رأی
۴٫ آقای فیروز پورحیدر توچاهی نام پدرقربان دارای ۱۱۸ رأی
۵٫ آقای میلاد مکاری گیلوائی نام پدراحمد علی دارای ۲۷ رأی

روستای چلیکدان

۱٫ آقای محمد پورجعفرچلکدانی نام پدرعزت دارای ۸۵ رأی
۲٫ آقای روح اله اکبرزاده چلکدانی نام پدرحسین دارای ۸۴ رأی
۳٫ آقای حسین پورمهدی چلکدانی نام پدرابواقاسم دارای ۵۵ رأی
۴٫ آقای رحیم کاظمی چلک دانی نام پدرابراهیم دارای ۴۳ رأی
۵٫ خانم رقیه موسی نژادطارمسری نام پدرعیسی دارای ۴۱ رأی
۶٫ آقای مرتضی پورکاظم چلیکدانی نام پدرمحمرضا دارای ۱۷ رأی

روستای چونچنان

۱٫ آقای حسین بوستانی چنانی نام پدراحمد دارای ۴۴۳ رأی
۲٫ آقای ملک محمد آقائی چونڃنانی نام پدرعلی دارای ۳۲۸ رأی
۳٫ آقای فرامرز حسینی چنانی نام پدرگداعلی دارای ۲۸۲ رأی
۴٫ آقای فرهاد بوستانی چنانی نام پدررضاعلی دارای ۲۲۱ رأی
۵٫ آقای کیوان بزرگی چنانی نام پدرحسنعلی دارای ۱۷۳ رأی
۶٫ آقای سیامک کوچکی چنانی نام پدرقاسم دارای ۱۰۵ رأی
۷٫ آقای بهادر نبی چنانی نام پدراصغر دارای ۱۰۰ رأی
۸٫ آقای مجید نبی چنانی نام پدرمسعود دارای ۷۲ رأی
۹٫ آقای محمود نبی چنانی نام پدرمسعود دارای ۳۳ رأی
۱۰٫ آقای بهرنگ آقاجانی خواه مقدم نام پدربهرام دارای ۳۱ رأی
۱۱٫ آقای محمدحسن بیجاری چنانی نام پدریعقوبعلی دارای ۲۳ رأی
۱۲٫ آقای حسن قصابزاده میان کفشه نام پدراسداله دارای ۱۳ رأی
۱۳٫ آقای مراد بزرگی چنانی نام پدرمهدی دارای ۱۱ رأی

روستای چپک شفیع محله

۱٫ آقای محمدعلی پورجعفر نام پدرعبداله دارای ۹۱ رأی
۲٫ آقای قاسم آقارفیعی نام پدرمحمد تقی دارای ۷۸ رأی
۳٫ آقای مرتضی صفرزاده نام پدرمحمد دارای ۷۶ رأی
۴٫ آقای نادر عبداللهی نام پدراحمدعلی دارای ۷۴ رأی
۵٫ آقای مصطفی پورجعفرچپکی نام پدرجعفرخان دارای ۷۰ رأی
۶٫ آقای بهزاد رضائی چپکی نام پدرمحمد دارای ۶۹ رأی
۷٫ آقای مازیار رستکارکنارسری نام پدرعلی دارای ۱۰ رأی
۸٫ آقای امیر مهدی نژادچپکی نام پدرسیروس دارای ۰ رأی

روستای چپک ناظمی محله

۱٫ آقای نقی رادمعین نام پدرصفرعلی دارای ۶۹ رأی
۲٫ آقای بهزاد محبوب چپکی نام پدرحسن علی دارای ۶۰ رأی
۳٫ خانم آزاده علی زاده چپکی نام پدرعزیزاله دارای ۵۲ رأی
۴٫ آقای محمد آنت نام پدراحمد دارای ۴۴ رأی
۵٫ آقای نادر ناظمی چپکی نام پدرنصیر دارای ۴۱ رأی

روستای لیموچاه

۱٫ آقای حسین یحیای لیموئی نام پدرمظفر دارای ۵۹ رأی
۲٫ آقای فرید جعفرنژاد نام پدرعلی دارای ۵۲ رأی
۳٫ آقای علی اصغرنژادلیموئی نام پدراحمدی دارای ۳۴ رأی
۴٫ آقای جلال یحیائی لیموئی نام پدرمظفر دارای ۱۸ رأی

روستای لسکو

۱٫ آقای علی قلی پورلسکوئی نام پدریوسف دارای ۵۸ رأی
۲٫ خانم معصومه جعفری لسکو نام پدرهوشنگ دارای ۵۰ رأی
۳٫ آقای تیمور قلی پورلسکو نام پدرحسن دارای ۳۵ رأی
۴٫ آقای حسین هدایتی لسکو نام پدرمحمد دارای ۲۱ رأی

روستای لاله گفشه

۱٫ آقای علی باقری لاله نام پدرحسن دارای ۷۳ رأی
۲٫ آقای میلاد ابراهیمی لاله کفشه نام پدرفریدون دارای ۶۶ رأی
۳٫ آقای مرتضی طاهرنژادلاله نام پدرمحرمعلی دارای ۶۱ رأی
۴٫ آقای پویا عباس زاده گفشائی نام پدرمظاهر دارای ۶۰ رأی
۵٫ آقای علی طاهرنژاد نام پدرصفر دارای ۱۶ رأی

روستای لاشه

۱٫ آقای سعدی علی‌پور نام پدرعلی اکبر دارای ۲۲۲ رأی
۲٫ آقای قربانعلی حسن پورطارمسری نام پدرغلامعلی دارای ۲۰۲ رأی
۳٫ آقای علی قلی پورلاشه‌ی نام پدرعبدالحسین دارای ۱۹۷ رأی
۴٫ آقای کیومرث محمودی لاشه نام پدرفتح اله دارای ۱۸۶ رأی
۵٫ آقای اجدرعلی جعفری پرورلاشه نام پدرشعبان علی دارای ۱۰۸ رأی
۶٫ آقای مهران قلی پورلاشه نام پدرفریدون دارای ۸۲ رأی

روستای فخر آباد

۱٫ آقای مصطفی عباس دوست فخرآبادی نام پدراسمعیل دارای ۴۳۵ رأی
۲٫ آقای حامد درویش پورحسین آبادی نام پدرمحمد علی دارای ۳۱۶ رأی
۳٫ آقای سیدمحمد میرمحمدی میان گفشه نام پدرسیدعلی دارای ۲۹۷ رأی
۴٫ آقای رسول عباسی نژادلاله نام پدررجبعلی دارای ۲۷۴ رأی
۵٫ آقای اصغر اصغرنژادلیموئی نام پدررضا دارای ۲۴۶ رأی
۶٫ آقای ابوذر مغبون جوریابی نام پدرمحمد تقی دارای ۱۱۲ رأی
۷٫ آقای حمید عباس دوست فخرآبادی نام پدراحمد علی دارای ۷۸ رأی
۸٫ خانم اکرم امین دوست شهرستانی نام پدررضا دارای ۷۷ رأی
۹٫ آقای محمد محمدی بالاگفشه نام پدرعلی دارای ۳۹ رأی
۱۰٫ آقای محمد عباسی مقدم لیموئی نام پدرسیروس دارای ۳۸ رأی
۱۱٫ آقای رضا قریشی گیلوائی نام پدرمحمد دارای ۳۰ رأی

روستای علی بزایه

۱٫ آقای حجت حسینی پورگفشه نام پدرتیمور دارای ۱۱۲ رأی
۲٫ آقای محمدعلی سلیمانی بزایه نام پدررحمان دارای ۱۰۶ رأی
۳٫ آقای محسن میرزازاده بالاگفشه نام پدرمحمدحسین دارای ۱۰۲ رأی
۴٫ آقای رضا قلی زاده بزایه نام پدرمحمد دارای ۸۶ رأی

روستای شیخان گفشه

۱٫ آقای حسین غفاری توچائی نام پدربهمن دارای ۱۱۵ رأی
۲٫ آقای رحیمعلی محمدنژاد نام پدرعبدالرحیم دارای ۵۵ رأی
۳٫ آقای نعمت جعفرزاده شیخان گفشه نام پدرولی دارای ۳۵ رأی
۴٫ آقای سیدحسین میرمهدوی شیخانگفشه نام پدرمیرمهدی دارای ۳۲ رأی

روستای شهمیرسرا

۱٫ آقای مهرداد مهری بلوچی نام پدرحسین دارای ۸۷ رأی
۲٫ آقای علی خوشه چین بلوچی نام پدرقربانعلی دارای ۶۷ رأی
۳٫ آقای هرمز جعفری اژدهابلوچی نام پدرموسی دارای ۴۸ رأی
۴٫ آقای حمید جودی رودپشتی نام پدرمحسن دارای ۳۹ رأی
۵٫ آقای ابراهیم دروگربلوچی نام پدرنقی دارای ۳۱ رأی
۶٫ آقای عابدین علیزاده بلوچی نام پدرحسن دارای ۳۱ رأی

روستای سالستان

۱٫ آقای بهرام داودی سالستانی نام پدرغلامحسن دارای ۹۳ رأی
۲٫ آقای میثم مختاری نام پدرمحمدرضا دارای ۸۴ رأی
۳٫ آقای جمشید حسین زاده جوریابی نام پدرمرتضی دارای ۴۰ رأی
۴٫ آقای عبداله قنبرزاده سالستانی نام پدرمحمد دارای ۳۷ رأی
۵٫ آقای تقی اسمعیل زاده سالستانی نام پدرقربانعلی دارای ۳۰ رأی
۶٫ آقای امیر افشاری نام پدرعسگر دارای ۲۸ رأی

روستای زیباکنار

۱٫ آقای افشین علیزاده امیرآبادی نام پدراحمد دارای ۴۴۷ رأی
۲٫ آقای نیما نصیری بندرچی نام پدرابراهیم دارای ۳۸۳ رأی
۳٫ آقای اسمعیل احترامی دواجی نام پدرقنبر دارای ۲۷۵ رأی
۴٫ آقای محمد فلاحی اسطلخی نام پدررضا دارای ۲۷۵ رأی
۵٫ آقای اردشیر وحدانی علی آبادی نام پدرغلامعلی دارای ۲۰۲ رأی
۶٫ خانم لیلا شعبانی لیچائی نام پدرعسگر دارای ۱۸۵ رأی
۷٫ آقای معین شعبانی لیچاهی نام پدرسجاد دارای ۱۴۹ رأی
۸٫ خانم فریبا طالش پوربندری نام پدرمحمد دارای ۱۱۵ رأی
۹٫ آقای موسی پیچی نام پدرگداعلی دارای ۹۸ رأی
۱۰٫ خانم مژده سمیع خشک اسطلخی نام پدرغلامرضا دارای ۸۴ رأی
۱۱٫ آقای فرزاد مهری علی آبادی نام پدرفرامرز دارای ۴۶ رأی

روستای زهنده

۱٫ آقای جمال شکفتی زهنده نام پدرعلی دارای ۱۱۴ رأی
۲٫ آقای صادق پنجه خوش خواه نام پدررمضانعلی دارای ۱۱۰ رأی
۳٫ آقای حمزه فلاحی زهنده نام پدررضاعلی دارای ۱۰۸ رأی
۴٫ آقای بهروز قربانی زهنده نام پدرغلامحسین دارای ۹۲ رأی
۵٫ آقای مصطفی قربانی زهنده نام پدرهوشنگ دارای ۹۰ رأی
۶٫ آقای گداعلی قربانی زهنده نام پدرغریبعلی دارای ۷۰ رأی
۷٫ آقای فرزاد معصومی زهنده نام پدررجبعلی دارای ۳۰ رأی
۸٫ آقای مرتضی معصومی زهنده نام پدرمحمد دارای ۱۳ رأی
۹٫ آقای حسین اصغری زهنده نام پدرشعبانعلی دارای ۱۱ رأی

روستای دواج

۱٫ آقای پرویز منفرددواجی نام پدرابوالحسن دارای ۹۷ رأی
۲٫ آقای سالار ارادتی مریدانی نام پدرمحمدربیع دارای ۵۵ رأی
۳٫ آقای محمد زعیمی طبالوندانی نام پدرمحمد حسن دارای ۴۷ رأی
۴٫ آقای علی صادقی نام پدرنعمت اله دارای ۲۶ رأی
۵٫ آقای محمدعلی بردبارکلبازوئی نام پدرعلی جان دارای ۱۵ رأی
۶٫ آقای فرشاد رحیم زاده ملک دهی نام پدرسیف اله دارای ۱۲ رأی

روستای دهسر

۱٫ آقای غلامرضا جانی نام پدرعلی حسین دارای ۵۷ رأی
۲٫ آقای حبیب اسمعیل پورتوچائی نام پدرصفر دارای ۳۹ رأی
۳٫ آقای مهرداد بصیری توچائی نام پدراسماعیل دارای ۳۵ رأی
۴٫ آقای حجت بصیری توچائی نام پدراسماعیل دارای ۳۵ رأی
۵٫ آقای همت جانی نام پدررمضانعلی دارای ۲۹ رأی
۶٫ آقای تیمور مرادی توچائی نام پدرمحمد علی دارای ۲۶ رأی
۷٫ آقای رضا بصیری توچائی نام پدرتقی دارای ۲۰ رأی

روستای ده مردسرا

۱٫ آقای محسن رمضان نیای کینڃاه نام پدرابوالقاسم دارای ۲۰ رأی
۲٫ آقای حجت دهمرده لیڃائی لاشه نام پدرمحرمعلی دارای ۱۶ رأی
۳٫ آقای محمد دهمرده نام پدرمحرمعلی دارای ۱۱ رأی
۴٫ خانم فتانه علی جانی ماشک نام پدرایرج دارای ۰ رأی

روستای خشکرود

۱٫ آقای صالح جعفری خشکرودی نام پدرفریدون دارای ۴۰ رأی
۲٫ آقای علیرضا اسمعیل زاده ولمی نام پدرقربانعلی دارای ۳۶ رأی
۳٫ آقای محمدعلی زراعتی خشکرودی نام پدرمحرم دارای ۳۴ رأی
۴٫ آقای افشین پویامقدم نام پدرحسن دارای ۱۳ رأی

روستای امیلدان

۱٫ آقای محمود حسن پورنیساچائی نام پدرحسینعلی دارای ۸۷ رأی
۲٫ آقای نادر مهدی زاده امیلدانی نام پدرمهدی دارای ۸۵ رأی
۳٫ آقای محمدرضا حسین زاده بلوچی نام پدرعبدالرزاق دارای ۸۳ رأی
۴٫ آقای فرزاد حسین زاده بلوچی نام پدرابوالحسن دارای ۵۱ رأی
۵٫ آقای رحمت مهدی زاده امیلدانی نام پدرمحمد دارای ۴۸ رأی
۶٫ آقای عباس مسرورامیلدانی نام پدرموسی دارای ۴۴ رأی
۷٫ آقای شهریار شمسی ماسوله‌ی نام پدررمضان علی دارای ۰ رأی

روستای اژدها کیا

۱٫ آقای فرخ رضائی رودپشتی نام پدرامیرخان دارای ۱۳۷ رأی
۲٫ آقای ابراهیم شعبانی کوهی نام پدرمحمد دارای ۱۱۱ رأی
۳٫ آقای محمدعلی آلادبخش نام پدرشعبان دارای ۱۰۳ رأی
۴٫ آقای علی عبدالهی مامودان نام پدرمحمد دارای ۹۵ رأی
۵٫ آقای اسمعیل ابراهیمی بلوچی نام پدررمضان دارای ۳۹ رأی

روستای اژدهابلوچ

۱٫ آقای فرخ گل پروربلوچی نام پدرفریدون دارای ۷۱ رأی
۲٫ آقای علیرضا مرزکاربلوچی نام پدرحسین دارای ۷۰ رأی
۳٫ آقای علی شعبانی بلوچی نام پدرابراهیم دارای ۵۸ رأی
۴٫ آقای علی محمدعلی نژادبلوچی نام پدرموسی دارای ۵۶ رأی
۵٫ خانم آرزو محمدعلی نژادبلوچی نام پدرموسی دارای ۵۴ رأی
۶٫ آقای ابراهیم نصیری بلوچی نام پدرفتاح دارای ۳۲ رأی
۷٫ آقای رغایب علی سوسن بلوچی نام پدرابراهیم دارای ۷ رأی
۸٫ آقای جمشید علی پورنودهی نام پدرعباس دارای ۰ رأی

روستای بالامحله گفشه

۱٫ آقای مسعود عابدین زاده بالاگفشه نام پدرحجت دارای ۲۵۵ رأی
۲٫ خانم لیلا اسمعیل نژادگفشه نام پدررمضان دارای ۲۱۳ رأی
۳٫ آقای محمد کوچک حق بین نام پدرگداعلی دارای ۲۰۰ رأی
۴٫ آقای محمد محمودی بالاگفشه نام پدرغلامعلی دارای ۱۹۷ رأی
۵٫ آقای امیر فیضامام دوست گفشه نام پدرنادر دارای ۱۷۸ رأی
۶٫ آقای رضا کوچک حق بین نام پدرگداعلی دارای ۱۷۲ رأی
۷٫ خانم فاطمه اسمعیل زاده گفشه نام پدرعباس دارای ۱۲۵ رأی
۸٫ آقای کیومرث رفیعی نژادبالاگفشه نام پدرسیرنگ دارای ۸۷ رأی

روستای بلکده

۱٫ آقای خسرو مسلمی پورلاشه نام پدرمسلم دارای ۶۶ رأی
۲٫ آقای محمدرضا فتحی‌پور نام پدرعزت اله دارای ۶۴ رأی
۳٫ آقای محمد احمدزاده لایق نام پدرنصراله دارای ۵۷ رأی
۴٫ آقای ولی جوادی لاشه نام پدرمحمد حسن دارای ۵۲ رأی

روستای تازه آباد

۱٫ آقای سعید تقی نژادفشتکه نام پدرشعبان دارای ۵۷ رأی
۲٫ آقای امین بابازاده بلوچی نام پدرهوشنگ دارای ۴۶ رأی
۳٫ آقای ابوذر بابازاده بلوچی نام پدرسمیع دارای ۴۵ رأی
۴٫ خانم عاطفه رمضانی خشکرودی نام پدریعقوب دارای ۲۷ رأی
۵٫ آقای حسن جودی رشت آبادی نام پدررمضانعلی دارای ۱۶ رأی
۶٫ آقای محمد عبدی رودپشتی نام پدرغلامرضا دارای ۸ رأی

روستای توچاه آلمان

۱٫ آقای محمدحسین یوسف نژاد نام پدریوسف دارای ۴۶ رأی
۲٫ آقای مسعود رفیعی نام پدرمسیح اله دارای ۴۱ رأی
۳٫ آقای هادی باقرزاده جیرهندهی نام پدرحسین دارای ۴۱ رأی
۴٫ آقای رمضان محمدعلی زاده لاکمه سری نام پدرسلیمان دارای ۳۷ رأی

روستای جلیدان

۱٫ آقای مسعود خانی نیاچپکی نام پدرایمانعلی دارای ۱۸۶ رأی
۲٫ آقای مهدی طاهری نژادجیلدانی نام پدریداله دارای ۱۴۸ رأی
۳٫ آقای یوسف علی نژادمقدم بلوچی نام پدرحسین دارای ۱۲۰ رأی
۴٫ آقای اسمعیل چمنی چلکدانی نام پدرمحمد علی دارای ۹۸ رأی
۵٫ آقای کریم علی نیاجیلدانی نام پدررحیم علی دارای ۷۴ رأی

روستای جوریاب

۱٫ آقای جواد افشنگ جوریابی نام پدرناصر دارای ۱۶۲ رأی
۲٫ آقای علی اکبر عبدی نیاجوریابی نام پدرحسین دارای ۱۴۶ رأی
۳٫ آقای غلامرضا احمدخان بیگی نام پدررضا دارای ۱۳۳ رأی
۴٫ آقای هادی فتحی نژادجوریابی نام پدرجعفر دارای ۱۰۱ رأی
۵٫ آقای شاهرخ افشنگ جوریابی نام پدرغلامحسین دارای ۸۸ رأی

روستای جوپشت

۱٫ آقای سیدمحسن امیرکیائی نام پدرسیدکاظم دارای ۶۶ رأی
۲٫ آقای حبیب قربان زاده جوپشتی نام پدرفریدون دارای ۵۵ رأی
۳٫ آقای عباس آبیارطارمسری نام پدربابائی دارای ۵۴ رأی
۴٫ آقای تراب چمن چلیکدانی نام پدرحسن دارای ۵۲ رأی
۵٫ آقای مجتبی کرمانشاهی جوریابی نام پدرابراهیم دارای ۳۴ رأی

روستای جیرهنده

۱٫ آقای حسین علیجانی جیرهنده نام پدرعلیرضا دارای ۱۶۱ رأی
۲٫ آقای صادق صفرفیروزجیرهنده نام پدرمحرمعلی دارای ۱۳۱ رأی
۳٫ آقای احمد علیجانی جیرهنده نام پدرمحمد حسین دارای ۱۰۴ رأی
۴٫ آقای علی عبدزاده بالاجورشری نام پدرعبداله دارای ۶۷ رأی
۵٫ آقای محمد نیکنام جیرهنده نام پدریعقوبعلی دارای ۶۲ رأی
۶٫ آقای نادر اصغری جیرهنده نام پدرحیدر دارای ۴۲ رأی

روستای خشک اسطلخ

۱٫ آقای نوید بزرگ نیا نام پدرعلی دارای ۱۴۶ رأی
۲٫ آقای اسمعیل فردی خشک اسطلخی نام پدرمحمدعلی دارای ۱۲۰ رأی
۳٫ آقای اسمعیل احمدی اسطلخی نام پدراحمد دارای ۱۱۰ رأی
۴٫ آقای سهیل جوادی رودپشتی نام پدرغلامحسن دارای ۱۰۹ رأی
۵٫ آقای بابک محمدی خشک اسطلخی نام پدرغلامعلی دارای ۱۰۶ رأی
۶٫ آقای عبداله شریف بهمدانی نام پدرحسین دارای ۱۰۱ رأی
۷٫ خانم زینب علی زاده گیاشی نام پدراسداله دارای ۷۵ رأی
۸٫ آقای سجاد محمدی خشک اسطلخی نام پدرگداعلی دارای ۶۷ رأی
۹٫ آقای احمدعلی نافعی شهرستانی نام پدرربیع دارای ۳۰ رأی

روستای کنارسراربابی

۱٫ آقای رسول احمدی کنارسری نام پدرحاجی خان دارای ۵۱ رأی
۲٫ آقای میلاد امیدی کنارسری نام پدرجعفر دارای ۴۳ رأی
۳٫ آقای محمدرضا محمدی کنارسری نام پدرحسین دارای ۳۴ رأی
۴٫ آقای ایرج سرمستی کنارسری نام پدرمحمدباقر دارای ۲۲ رأی
۵٫ آقای محمدباقر سرمستی کنارسری نام پدرمحمد علی دارای ۵ رأی

روستای آجی بوزایه

۱٫ آقای نصرت عزیزپورکوریجانی نام پدررمضانعلی دارای ۸۵ رأی
۲٫ خانم مرضیه صدقی مریدانی نام پدرحاجی قربان دارای ۷۶ رأی
۳٫ آقای ابراهیم عزت زاده نام پدرابراهیم دارای ۵۱ رأی
۴٫ آقای جعفر جاویدآجی بوزایه نام پدرغلامعلی دارای ۲۸ رأی
۵٫ آقای محمدرضا رمضانی آجی بوزایه نام پدراحمد دارای ۲۶ رأی

روستای اسطلک

۱٫ آقای بهرام علی دوست اسطلکی نام پدرعباس دارای ۱۵۶ رأی
۲٫ آقای فرهاد تقی نژاداسطلکی نام پدرمحمدتقی دارای ۱۵۵ رأی
۳٫ خانم افسانه ملک نژادلیموئی نام پدرمحمدعلی دارای ۱۴۱ رأی
۴٫ آقای حسن حیدرنژاداسطلکی نام پدرمرتضی دارای ۱۱۹ رأی
۵٫ آقای احمد تقی نژاداسطلکی نام پدرمظفر دارای ۱۱۶ رأی
۶٫ خانم محبوبه باقرزاده اسطلکی نام پدررجبعلی دارای ۴۲ رأی
۷٫ آقای علیرضا حیدرنژاداسطلکی نام پدربهرامعلی دارای ۱۰ رأی

جوریاب بالا محل

۱٫ آقای مهدی نوربخش جوریابی نام پدراحمد دارای ۷۶ رأی
۲٫ آقای عیسی قربانی جوریابی نام پدرابراهیم دارای ۶۲ رأی
۳٫ آقای قربانعلی پورقربان جوریابی نام پدراحمد دارای ۵۵ رأی
۴٫ آقای رضا خان زاده جوریابی نام پدرصفرعلی دارای ۳۹ رأی